Prejsť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Obchodná spoločnosť WebHouse, s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) pre poskytovanie služieb na portáli www.webhouse.sk.
 2. Zmluvné strany:
  1. WebHouse, s.r.o., so sídlom Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T, IČO 36743852, DIČ 2022329705, IČ-DPH SK2022329705, bankové spojenie: Tatra banka, IBAN SK98 1100 0000 0026 2380 5672, poštová adresa WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika, tel. +421.332 933 500, e-mail webhouse@webhouse.sk, zastúpená Ing. Ivanom Pekarovičom, konateľom spoločnosti (ďalej aj „poskytovateľ“).
  2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objednala služby prostredníctvom e-obchodu www.webhouse.sk, www.setup.sk alebo e-mailom, a ktorej spoločnosť WebHouse, s. r. o. poskytuje služby na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito VOP (ďalej aj „zákazník“).
 3. Orgán dozoru nad činnosťou poskytovateľa: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. : 033/5512 689, 033/5512 690, fax. č.: 033/5512 656, e-mail tt@soi.sk.
 4. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre poskytovanie služieb objednaných prostredníctvom elektronického obchodu na www.webhouse.sk a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.webhouse.sk.
 5. Všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Práva zákazníka vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 7. Ak poskytovateľ zamietne žiadosť zákazníka o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, má zákazník právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS a ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov sa nachádza na stránke MH SR.

 

Článok II

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára na www.webhouse.sk. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie dodania služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že zákazník nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená zákazníkovi dôsledkom toho, že zákazník zabudol svoje prístupové údaje alebo sa prístupové údaje zákazníka dostali do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia poskytovateľa.
 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom vzniká na základe potvrdenia elektronickej objednávky v systéme poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný zaslať zákazníkovi záväzné potvrdenie objednávky e-mailovou správou na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v elektronickej objednávke, a to bezodkladne po jej doručení poskytovateľovi. Inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Zákazník je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe od poskytovateľa. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany poskytovateľa je zákazník povinný o tom upovedomiť poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu webhouse@webhouse.sk.
 3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia zákazníka, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  2. Názov objednávanej služby, napr. názov domény, webhostingovej služby, a pod.;
  3. Množstvo objednávanej služby, napr. počet rokov, na ktorý si zákazník objednáva registráciu domény.
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odstavca, je považovaná za neúplnú. Poskytovateľ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať zákazníka a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku poskytovateľovi sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 5. Zákazník výslovne súhlasí so začatím poskytovania objednaných služieb okamžite po potvrdení objednávky poskytovateľom. Zákazník zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

Článok III

Storno objednávky – odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany poskytovateľa v súlade s čl. II, bod 2.
 2. Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená e-mailová adresa, na uvedenú e-mailovú adresu nie je možné doručiť potvrdenie objednávky, zákazník na e-maily neodpovedá, atď.);
  2. Služba sa už neposkytuje, výrazným spôsobom sa zmenila jej cena, alebo službu nie je možné poskytnúť, napríklad ak si zákazník objednal zaregistrovanie už existujúcej domény, alebo bola doména zaregistrovaná iným subjektom skôr, než ju zaregistroval poskytovateľ. V prípade, že táto situácia nastane, poskytovateľ bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností poskytovateľom vrátená.

 

Článok IV

Pravidlá pre registrovanie domén a predlžovanie ich platnosti

 1. Registráciu zvolenej domény vykoná poskytovateľ po prijatí riadne vyplnenej objednávky prostredníctvom formulára na www.webhouse.sk a zároveň po uhradení on-line objednávky podľa cenníka poskytovateľa. Poskytovateľ začne objednávku zákazníka spracovávať bezodkladne, najneskôr v najbližší pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok.
 2. Poplatky za úspešnú registráciu alebo predĺženie registrácie domény sú nevratné. Zákazník má právo zrušiť objednávku registrácie domény alebo predĺženia registrácie, t. j. odstúpiť od zmluvy, iba skôr, ako je doména zaregistrovaná, resp. predĺžená. Po zaregistrovaní, resp. predĺžení registrácie domény nie je možné zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), ani vrátiť poplatok za registráciu, resp. predĺženie registrácie domény. Zákazník súhlasí s poskytnutím služby registrácie ihneď po odoslaní objednávky.
 3. Poskytovateľ nezaručuje úspešné vykonanie registrácie, pretože registrácia domén sa riadi pravidlom priority. Ak bude doména v čase odoslania poskytovateľovej požiadavky na jej registráciu už registrovaná v prospech tretej osoby, bude objednávka odmietnutá a zákazníkovi bude úhrada vrátená.
 4. Zákazník je povinný poskytovateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre registráciu domény. Najmä je povinný poskytnúť poskytovateľovi dokumenty potrebné pre úspešné vykonanie registrácie vo forme vyžiadanej poskytovateľom. Pokiaľ zákazník potrebnú súčinnosť neposkytne v lehote do 5 dní, doména registrovaná nebude, poskytovateľ vráti uhradenú cenníkovú cenu zákazníkovi po odpočítaní paušálnych nákladov vo výške 6 € vrátane DPH.
 5. Objednávku predĺženia registrácie domény je zákazník povinný urobiť úhradou poplatku za predĺženie registrácie domény najneskôr v lehote splatnosti zálohovej faktúry vystavenej poskytovateľom. Úhrada uskutočnená po tejto lehote bude prijatá, avšak poskytovateľ nezaručuje predĺženie registrácie tejto domény.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku skutočnosti, že bolo v rovnakom alebo podobnom časovom období urobených viac žiadostí na registráciu rovnakej alebo podobne znejúcej domény u iných registrátorov a niektorý z registrátorov zaregistroval doménu pre inú osobu skôr ako poskytovateľ. Ak v dôsledku tohto objednávku registrácie domény nebude možné realizovať, poskytovateľ vráti uhradenú cenníkovú cenu zákazníkovi.
 7. Zákazník je povinný v objednávke uviesť iba formálne správne, úplné, presné a pravdivé údaje a je povinný poskytovateľovi odovzdať úplné, správne a platné dokumenty potrebné pre registráciu domény. Za správnosť a úplnosť, presnosť a platnosť údajov a predložených dokumentov zodpovedá zákazník. Pokiaľ zákazník nepredloží poskytovateľovi všetky potrebné údaje a dokumenty, alebo keď sa ukážu údaje či dokumenty ako nesprávne, nepravdivé či neúplné, registrácia nebude vykonaná, kým nebudú príslušné nedostatky odstránené zákazníkom.
 8. Na účely identifikácie zákazníka bude poskytovateľ evidovať IP adresu a prístupy zákazníka na webový portál poskytovateľa. Zákazník je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku neuvedenia správnych, úplných, presných a pravdivých údajov pri registrácii domény. V prípade akýchkoľvek nedostatkov v poskytnutých dátach alebo chýb v registračnom procese poskytovateľ okamžite kontaktuje zákazníka elektronickou poštou.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné výpadky a nesprávne výstupy whois a obdobných databáz pri overovaní dostupnosti domén.
 10. Poskytovateľ nekontroluje ani nepreveruje objednávky zákazníka na registráciu vo vzťahu k registrovanému názvu domény, ani za neho nenesie žiadnu právnu zodpovednosť. Akékoľvek prípadné právne dôsledky registrácie domén, ktoré sú v kolízii s ochrannou známkou tretej osoby alebo iným právom, alebo sú v kolízii s iným právom chráneným označením tretej osoby, nesie zákazník. Správcovia domén niektorých krajín a teritórií môžu vyžadovať od zákazníka dokumenty, ktoré potvrdzujú oprávnenosť registračnej požiadavky na konkrétny názov domény. V tomto prípade bude zákazník vyzvaný k predloženiu dokumentov v priebehu registračného procesu, a registrácia nebude do ich riadneho predloženia vykonaná. Ak poskytovateľ dostane od tretej strany upozornenie, že registráciou domény došlo k porušeniu niektorého z uvedených práv, je poskytovateľ oprávnený registráciu sporného doménového mená pozastaviť, zrušiť alebo urobiť podľa vlastného uváženia iné vhodné opatrenie, bez toho, aby tým vznikol zákazníkovi akýkoľvek finančný alebo iný nárok voči poskytovateľovi, ktorý je v tomto zmysle oprávnený nakladať s doménou bez pokynu zákazníka, o čom bude poskytovateľ zákazníka informovať.
 11. Zákazník, ktorý využíva služby poskytovateľa podľa týchto VOP a nie je zároveň držiteľom domény, prehlasuje, že je oprávnený konať za držiteľa domény. V takom prípade je povinný držiteľa domény s týmito VOP oboznámiť. Držiteľ domény je povinný dodržiavať povinnosti stanovené v týchto VOP analogicky a zákazník je povinný zaistiť súhlas držiteľa domény s týmito VOP.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za exspiráciu domény, pokiaľ mu nebol zákazníkom riadne a včas uhradený poplatok podľa cenníka poskytovateľa. V prípade oneskorenej úhrady poplatku za predĺženie registrácie doména zaniká dňom jej exspirácie, ak nie je stanovené inak. Núdzové obnovenie domény po dátume exspirácie je možné iba u niektorých koncoviek domén a je spoplatnené vyššou čiastkou podľa aktuálneho cenníka. Poskytovateľ negarantuje núdzové predĺženie registrácie domény po jej exspirácii.
 13. Neuhradením poplatku za predĺženie registrácie domény do dátumu exspirácie domény zanikajú akékoľvek povinnosti poskytovateľa v súvislosti s daným doménovým menom. Doménové meno môže byť automaticky zrušené, alebo sa jeho ďalšia existencia riadi pravidlami príslušného registra, upravujúcimi vzťah medzi držiteľom domény a registrom. Zákazník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi. Poskytovateľ nie je povinný zákazníkovi pripomínať povinnosti voči tretím osobám vyplývajúce z vlastníctva domény.
 14. Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené, bez nároku zákazníka na vrátenie alikvótnej čiastky za predplatené webhostingové služby.
 15. Poskytovateľ má právo pri porušení pravidiel mandántnej zmluvy odstúpiť od poskytovania lokálneho kontaktu, alebo úplne zrušiť doménové meno, a to bez akéhokoľvek nároku zákazníka. Za vzniknuté škody právneho, finančného aj iného charakteru ručí zákazník a poskytovateľ má právo tieto náklady požadovať od zákazníka v plnej výške.

 

Článok V

Pravidlá pre poskytovanie webhostingu, server hostingu a server housingu

 1. Zriadenie webhostingovej služby vykoná poskytovateľ po prijatí riadne vyplnenej objednávky prostredníctvom formulára na www.webhouse.sk alebo www.setup.sk. Poskytovateľ začne objednávku zákazníka spracovávať bezodkladne, najneskôr v najbližší pracovný deň po obdržaní objednávky.
 2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb do 14 dní od jej uzatvorenia písomnou formou na adresu poskytovateľa, uvedenú v čl. I bod 2a týchto VOP. Zákazník má tiež právo na uvedenej adrese uplatniť svoju reklamáciu.
 3. Zákazník zodpovedá za technickú správnosť www-stránok a za správnosť výstupov na klientskom počítači.
 4. Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa prevádzkovaného variantu. Poskytovateľ je oprávnený upraviť parametre a cenu služby podľa reálne obsadeného diskového priestoru. Pod pojmom „neobmedzený priestor“ sa myslí priestor, na ktorý je možné uložiť akékoľvek dáta, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkou webstránky, t. j. sa priamo zobrazujú na webstránke, pričom nesmie byť porušené ustanovenie bodu 8 tohto článku VOP. Poskytovateľ je oprávnený limitovať maximálny počet súborov uložených na FTP priestore jednej služby zdieľaného webhostingu na jeden milión. Zákazník nesmie zneužívať službu na ukladanie či archiváciu dát, ktoré bezprostredne nesúvisia s obsahom zobrazovaných webstránok. Poskytovateľ je oprávnený takéto dáta bez predošlého upozornenia natrvalo odstrániť zo servera.
 5. Za akékoľvek škody spôsobené zákazníkovi z dôvodu nefunkčnosti služieb (nedostupnosť servera, strata dát zo servera, nefunkčnosť webových, mailových alebo databázových služieb resp. ich častí, a pod.) zodpovedá poskytovateľ do výšky zaplatenej ceny webhostingovej služby za kalendárny mesiac, v ktorom ku škode došlo.
 6. Zákazník nesmie zriadiť a zverejniť webstránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, zákazník plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené poskytovateľovi alebo tretím stranám.
 7. Zákazník nesmie zneužívať službu na obťažovanie tretích strán, najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu).
 8. Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:
  1. stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
  2. stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
  3. stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
  4. stránku nadmerne zaťažujúcu databázový alebo webový server,
  5. stránku obsahujúcu nadmerné množstvo fotografií, hudobných a filmových súborov (jpeg, mp3, mpeg, avi, atď.),
  6. stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
  7. stránku, ktorá môže podľa názoru poskytovateľa spôsobiť škodu poskytovateľovi alebo tretím stranám.
  V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ má právo na náhradu škody od zákazníka, ktorá mu bola spôsobená z vyššie uvedených dôvodov.
 9. Poskytovateľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Zákazníka. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade výpadku dostupnosti webového servera predĺžiť predplatené obdobie o 1000-násobok dĺžky trvania výpadku, najviac však o 3 mesiace, ak je výpadok kratší ako 12 hodín, alebo 1 rok, ak je výpadok dlhší ako 12 hodín, s výnimkou, keď je nedostupnosť:
  1. vopred ohlásená ako plánovaná odstávka,
  2. kratšia ako 5 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
  3. spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a servermi poskytovateľa,
  4. spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
  5. spôsobená prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym počasím.
  Táto garancia 100-percentnej dostupnosti sa nevzťahuje na e-mailové a databázové servery, zákaznícke virtuálne servery ani server housing. Garanciu je možné uplatniť iba na riadne predplatené služby, t. j. nie na služby v bezplatnej prevádzke, ani na služby, ktorých predplatené obdobie bolo v čase nastania výpadku skončené.
 10. Ak zákazník nemá viac záujem využívať služby poskytovateľa, je povinný oznámiť to poskytovateľovi e-mailom alebo písomne najneskôr do konca predplateného obdobia služieb.
 11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne obmeniť funkcie služby.
 12. Zákazník má právo na zmenu hostingovej služby na ľubovoľnú inú kedykoľvek počas predplateného obdobia pôvodnej služby. Ak je cena novej služby vyššia než cena pôvodnej služby, prepočíta sa zostávajúce predplatené obdobie pôvodnej služby na nové predplatené obdobie novej služby podľa pomeru cien pôvodnej a novej služby. Ak je cena novej služby rovnaká alebo nižšia než cena pôvodnej služby, predplatené obdobie sa zmenou služby nemení.
 13. Hostingová služba nie je určená na archiváciu dát. Za archiváciu dát sa považuje aj uloženie súborov na webovom serveri či e-mailových správ na mailovom serveri, prislúchajúcom konkrétnej doméne v rámci hostingovej služby, ak daná doména nie je na tomto serveri prevádzkovaná, ale je nefunkčná, neexistuje, alebo je prevádzkovaná na inom serveri alebo u iného poskytovateľa po dobu viac ako 14 dní. Poskytovateľ je oprávnený odstrániť takto archivované dáta zo servera.

 

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Zákazník platí poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len „poplatky“) to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý je verejne dostupný na www.webhouse.sk.
 2. Poplatky za registráciu a predĺženie registrácie domén sú splatné ročne, resp. v násobkoch rokov podľa toho, na aké obdobie sa doména registruje, resp. predlžuje jej platnosť. Po poskytnutí služby registrácie resp. predĺženia registrácie je zaplatený poplatok nevratný.
 3. Poplatky za webhostingové služby sú splatné mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne dopredu, ak nie je dohodnuté inak. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany zákazníka má zákazník nárok na vrátenie alikvótnej čiastky za služby, ktoré si predplatil a nevyčerpal. Poskytovateľ túto čiastku zníži o poplatok 36 Eur vrátane DPH (30 Eur bez DPH), ktorý pokrýva náklady poskytovateľa na administratívne a technické ukončenie poskytovaných služieb.
 4. Poskytovateľ účtuje poplatky za služby, ktoré ešte len budú poskytnuté, zálohovými faktúrami. Do 15 dní po uhradení zálohovej faktúry zákazníkom vystaví poskytovateľ daňový doklad. Zálohová faktúra aj daňový doklad môžu byť odoslané zákazníkovi elektronickou formou (e-mailom). Za funkčnosť e-mailovej adresy zákazníka zodpovedá zákazník, ktorý si túto adresu sám určí v administračnom rozhraní.
 5. Na účel bezhotovostného platobného styku je zriadený bankový účet vedený v  týchto bankách:
  1. Tatra banka, IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672,
  2. Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK28 0900 0000 0002 8486 0757,
  3. VÚB, IBAN: SK55 0200 0000 0022 7317 7855.
 6. Úhrada môže byť vykonaná:
  1. prevodným príkazom na ľubovoľný z účtov uvedených v bode 5 tohto článku zmluvy,
  2. platobnou kartou VISA, EUROCARD/MASTERCARD a DinersClub, vydanou ktoroukoľvek bankovou inštitúciou na svete,
  3. platobnou bránou PayPal,
  4. poštovým peňažným poukazom na poštovú adresu poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať a nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť, ak pre nezaplatenie dôjde k obmedzeniu alebo zrušeniu poskytovaných služieb, napr. k pozastaveniu prevádzky webhostingu, exspirácii alebo zrušeniu domény, a pod.
 8. Zákazník je povinný uhradiť včas a na správny účet presnú sumu uvedenú na faktúre a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor. Platba je považovaná za uhradenú, pokiaľ je v termíne splatnosti pripísaná na správny bankový účet poskytovateľa, pod správnym variabilným symbolom a v správnej výške. V prípadoch, keď platba tieto podmienky nespĺňa, si poskytovateľ vyhradzuje právo nezačať poskytovanie služby, eventuálne obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť jej poskytovanie. Uvedením nesprávneho variabilného symbolu vzniká možnosť, že zákazník uhradí inú službu, ktorá bude po úhrade poskytnutá a zaplatený poplatok bude nevratný (bod 2 tohto článku).
 9. Ak zákazník hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platiteľa i príjemcu platby znáša zákazník.
 10. Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo e-mailom upozorniť zákazníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, v prípade ak neuhradil cenu služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša zákazník, ak je dôvod neuhradenia na strane zákazníka.
 11. Ak zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Ak je zákazník v omeškaní s platením viac ako 7 dní odo dňa splatnosti faktúry, poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služieb, alebo ich pozastaviť až do úplného uhradenia faktúry a poplatkov z omeškania s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu, ak je tento uvedený v cenníku poskytovateľa.
 12. Služby evidované v jednom zákazníckom konte sú poskytované jednému zákazníkovi, ktorý je povinný udržiavať svoje fakturačné a kontaktné údaje vždy aktuálne a pravdivé. Príliš častá alebo neodôvodnená zmena fakturačných údajov nie je dovolená. Zmena fakturačných údajov je možná iba v odôvodnených prípadoch, ako napríklad presťahovanie fyzickej osoby, zmena priezviska súvisiaca s vydajom, úmrtie fyzickej osoby, zánik právnickej osoby, zmena sídla právnickej osoby, nástupníctvo inej právnickej osoby, a podobne.

 

Článok VII

Kreditový spôsob platieb

 1. Zákazník si môže predplatiť kredit na služby poskytovateľa v ľubovoľnej výške. Minimálny jednorazový vklad je 30 eur, maximálny vklad nie je obmedzený. Z tohto kreditu môže podľa potreby uhrádzať faktúry vystavené poskytovateľom.
 2. Zákazník má možnosť v administračnom rozhraní vyznačiť služby, ktoré sa majú predlžovať automaticky z predplateného kreditu. Ak v momente vystavenia faktúry za takéto služby má zákazník dostatočný kredit, je táto faktúra automaticky uhradená z predplateného kreditu.
 3. Refundácia nevyčerpaného kreditu je možná výhradne bankovým prevodom na účet zákazníka v mene EUR. Poskytovateľ účtuje manipulačný poplatok za refundáciu kreditu vo výške 5 % zo sumy požadovanej refundácie, minimálne však 18 Eur vrátane DPH (15 Eur bez DPH), ak je účet zákazníka vedený v Európskej únii, resp. 30 Eur vrátane DPH (25 Eur bez DPH), ak je účet zákazníka vedený mimo Európskej únie. Manipulačný poplatok zahŕňa aj poplatky bankám za vykonanie prevodu platené odosielateľom platby, t. j. poskytovateľom. Ak výška manipulačného poplatku je vyššia ako zostatok nevyčerpaného kreditu, poskytovateľ nie je povinný kredit vrátiť.
 4. Zákazník je povinný do troch rokov odo dňa, kedy naposledy vložil kredit na svoj zákaznícky účet, buď tento kredit vyčerpať, alebo požiadať o jeho vrátenie. V opačnom prípade nevyčerpaný kredit prepadá v prospech poskytovateľa bez náhrady. 

 

Článok VIII

Zálohovanie dát a ich obnova

 1. Zákazník má právo požiadať poskytovateľa, aby zálohoval dáta, nachádzajúce sa na FTP priestore, v e-mailových schránkach a v databázach zákazníka. Za jedinú prípustnú formu žiadosti sa považuje nastavenie zálohovania v administračnom rozhraní Setup (www.setup.sk).
 2. Poskytovateľ zálohuje dáta zákazníka v takých intervaloch, aké si zákazník v Setupe nastaví (od 1 do 14 dní). Zálohovanie sa vykonáva ako úplné zálohovanie všetkých dát na serveri, nie inkrementálne zálohovanie.
 3. Zálohovanie je bezplatné do objemu 10 000 MB zálohovaných dát mesačne, prislúchajúcich k jednej webhostingovej službe. Výška poplatkov za zálohovanie väčších objemov dát je uvedená v aktuálnom cenníku poskytovateľa, zverejnenom na www.webhouse.sk.
 4. V prípade spoplatnenia posiela poskytovateľ zákazníkovi raz za mesiac vyúčtovanie zálohovania, spolu s faktúrou, ktorej splatnosť je 14 dní. Ak je vyúčtovaná suma menšia ako 12 Eur vrátane DPH (10 Eur bez DPH), poskytovateľ je oprávnený faktúru z administratívnych dôvodov neposielať a preniesť vyúčtovanú čiastku do ďalšieho mesiaca.
 5. Poskytovateľ je oprávnený automaticky použiť prostriedky zákazníka vo forme predplateného kreditu na úhradu faktúry za zálohovanie.
 6. Ak zákazník využíva službu zálohovanie, má právo kedykoľvek požiadať o obnovu dát z ktorejkoľvek zálohy z predchádzajúcich 14 dní, ktorá bola na základe jeho nastavení vykonaná. Poskytovateľ je povinný dáta obnoviť. Poskytovateľ je oprávnený účtovať zákazníkovi za obnovenie dát poplatok podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, zverejneného na www.webhouse.sk.
 7. Obnova dát zo zálohy sa vykonáva v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hod. v poradí, v akom prichádzajú požiadavky od zákazníkov. Poskytovateľ vynaloží všetko úsilie, aby obnovu vykonal najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí požiadavky od zákazníka.
 8. Ak poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu (napr. technickej chyby pri zálohovaní) nie je schopný obnoviť dáta zákazníka, má zákazník nárok na vrátenie poplatku, ktorý za zálohovanie zaplatil za celý predchádzajúci mesiac. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť zákazníkovi z dôvodu zlyhania zálohovania alebo obnovy dát.
 9. Poskytovateľ nie je povinný zálohovať dáta zákazníka, ak ich celkový objem, prislúchajúci k jednej webhostingovej službe, presiahne 10 000 MB na FTP priestore, alebo 10 000 MB na mailserveri, alebo 3000 MB na databázových serveroch. Poskytovateľ nie je povinný zálohovať dáta zákazníka, u ktorého eviduje záväzok za zálohovanie z predchádzajúceho obdobia po lehote splatnosti faktúry.

 

Článok IX

Súkromie a ochrana osobných údajov

 1. Spôsob nakladania s osobnými údajmi potrebnými pre zmluvný vzťah stanovil poskytovateľ v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na www.webhouse.sk.

 

Článok X

Ostatné ustanovenia

 1. Zákazník nie je oprávnený skúšať či skúmať a testovať zabezpečenie poskytovateľa, ani prelamovať technické zabezpečovacie prostriedky poskytovateľa. Zákazník ďalej nie je oprávnený používať automatizované systémy pre sťahovanie dát poskytovateľa alebo iných zákazníkov poskytovateľa. Zákazník nesmie akokoľvek reprodukovať či zneužívať procesy k monitorovaniu obsahu webových portálov poskytovateľa. Zákazník sa nesmie pokúšať prihlásiť sa do zákazníckeho konta tretej osoby bez jej súhlasu, ani sa pokúšať prelomiť zabezpečenie používateľských účtov. Zákazník nesmie zasahovať technickými prostriedkami do webového portálu poskytovateľa za účelom jeho preťaženia či znefunkčnenia.
 2. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť či dočasne pozastaviť akúkoľvek službu poskytovanú prostredníctvom www.webhouse.sk alebo www.setup.sk. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá zákazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú dočasnou či trvalou nedostupnosťou svojho webu alebo niektorých jeho aplikácií.
 3. Poskytovateľ je oprávnený objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade bude zákazník o tomto obratom informovaný a budú mu vrátené uhradené finančné prostriedky.
 4. Ak zákazník poruší ustanovenia týchto VOP, je poskytovateľ oprávnený mu s okamžitou platnosťou ukončiť poskytovanie služieb podľa týchto VOP a ďalej je oprávnený mu s okamžitou platnosťou zablokovať prístup do zákazníckeho konta na www.setup.sk
 5. Zákazník je povinný nahlásiť chyby systému, ktoré by mohli viesť k zneužitiu systému alebo neoprávnenému obohateniu. Zákazníkovi je tiež zakázané tieto chyby zneužívať.
 6. Zmluvné strany týmto výslovne dojednávajú, že vzájomné spory budú riešené (ak je zákazník podnikateľom) miestne príslušným súdom podľa sídla poskytovateľa.
 7. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2018.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Všeobecné podmienky rezervácie exspirovaných domén

 • Rezervácia exspirovaných domén s koncovkou .SK je platená služba spoločnosti WebHouse. Služba spočíva v priebežnom monitorovaní dostupnosti registrácie domény a pokusoch o jej bezodkladnú registráciu v prípade, že sa uvoľní z databázy registra domén a bude možné ju zaregistrovať.
 • Zákazník si objednáva rezerváciu výhradne prostredníctvom na to určeného objednávkového formulára. Žiadosti zaslané iným spôsobom nie sú akceptované.
 • Zákazník je povinný vopred uhradiť poplatok za rezerváciu domény vo výške 16,50 € bez DPH (19,80 € vrátane DPH). Zákazník súhlasí s tým, že WebHouse začne poskytovať túto službu v okamihu úhrady poplatku, t. j. pripísania poplatku na účet spoločnosti WebHouse. Zároveň berie na vedomie, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa služba začala poskytovať.
 • Poplatok za rezerváciu domény je nevratný, t. j. zákazník nemá nárok na jeho vrátenie zo žiadneho dôvodu (napr. ak medzičasom zmení úmysel doménu registrovať, ak sa objednaná doména neuvoľní na registráciu, a pod.). Zákazník má však pred zaregistrovaním rezervovanej domény právo použiť zaplatený poplatok na rezerváciu alebo registráciu ľubovoľnej inej .SK domény. Zákazník môže zmeniť doménu, ktorú si chce zarezervovať, kedykoľvek e-mailovou požiadavkou alebo v Setupe
 • WebHouse vynaloží všetko úsilie, aby pre zákazníka zaregistroval objednanú doménu, akonáhle bude uvoľnená a bude možné ju registrovať.
 • O úspešnej registrácii objednanej domény je zákazník informovaný e-mailom. Doména sa zaregistruje na obdobie 1 roka. Zákazník si môže predĺžiť registráciu o ďalšie obdobie.
 • WebHouse umožňuje rezerváciu exspirovanej domény najviac jednému zákazníkovi, t. j. nemôže nastať prípad, aby si rovnakú doménu zarezervovali viacerí zákazníci súčasne.
 • Zákazník, ktorý si zarezervoval doménu a táto bola úspešne zaregistrovaná, má možnosť doménu prevádzkovať na serveroch spoločnosti WebHouse, alebo kdekoľvek inde.
 • WebHouse nezodpovedá za úspešnosť registrácie objednanej exspirovanej domény, keďže vzhľadom na platné pravidlá registrácie nemôže garantovať, že objednaná doména bude s istotou zaregistrovaná pre zákazníka.
 • WebHouse si vyhradzuje právo objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade však musí o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.